Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa hovädzieho a teľacieho mäsa ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej iba „tovar“). Nákup v elektronickom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.farmakuchyna.sk (ďalej iba „internetový obchod“) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia v prípade, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).

Kupujúci dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:

GGH, s.r.o., 561 Kuchyňa, 900 52  Kuchyňa
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21068/B
IČO: 31 445 951
DIČ: 2020369758
IČ DPH: SK2020369758

Schvaľovacie číslo prevádzky: SK 1063L ES

 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho. Kupujúci vyhlasuje, že si je  vedomý tej skutočnosti, že tovar ako potravina – čerstvé mäso, je tovarom, ktorý rýchlo podlieha skaze. Kupujúci okamihom prevzatia tovaru zodpovedá za jeho správne skladovanie a prepravu, ktoré musia byť v súlade s HACCP a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi podmienky prepravy a uskladnenia tovaru.

Cena:

Cena tovarov predávaných prostredníctvom internetového obchodu je uvádzaná ako cena za jeden kilogram tovaru (ďalej iba „jednotková cena“). Ceny uvádzané ako ceny balenia, alebo celkové ceny objednávky sú ceny orientačné, predpokladané, pričom kupujúci berie na vedomie, že kúpna cena ním objednaného tovaru bude stanovená na základe súčinu jednotkovej ceny a skutočnej hmotnosti dodávaného tovaru a pripočítaním prípadných ostatných poplatkov stanovených na základe VOP.

Výdajné miesto:

Výdajné miesto predávajúceho je priestor, ktorý má predávajúci v užívaní a ten je spôsobilý na výdaj objednaného tovaru kupujúcemu pri dodržaní požiadaviek HACCP a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich podmienky uskladnenia a výdaja tovaru. Výdajné miesto sa nachádza na adrese: Trenčianska 53, 821 09  Bratislava, Slovenská republika. Kupujúci s predávajúcim sa môžu dohodnúť na inom výdajnom mieste, ktoré je spôsobilé na výdaj mäsa podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, jednotkovú cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane ostatných poplatkov stanovených na základe VOP formou hotovostnej platby pri osobnom odbere. 

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka, spôsobom uvedeným vo VOP. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby stanovenej predávajúcim.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude doručený kupujúcemu zvoleným spôsobom (na adresu zvolenú kupujúcim, alebo na výdajné miesto). Predávajúci doručuje tovar kupujúcemu okrem výdajného miesta iba na predávajúcim určené adresy možného doručenia (vybrané mestské časti, prípadne obce).

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne vo štvrtok, alebo v piatok toho týždňa, v ktorom bola vykonaná záväzná objednávka. Tovar doručovaný na výdajné miesto, sa dodáva/vydáva kupujúcemu vo štvrtok od 16:00 do 19:00 hod.  Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar alebo jeho časť v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený objednávku kupujúceho zrušiť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti kupujúceho upovedomí telefonicky, alebo iným spôsobom.

Za doručenie objednaného tovaru na adresu určenú kupujúcim, ktorá je iná ako výdajné miesto, predávajúci účtuje poplatok za použité prepravné balenie spĺňajúce požiadavky HACCP na prepravu tovaru vo výške 5,- € (ďalej iba „poplatok za extra balenie“). V prípade celkovej kúpnej ceny dodávaných tovarov kupujúcemu vyššej ako 100,- €, poplatok za extra balenie sa neúčtuje. Predávajúci je oprávnený odmietnuť dodanie tovaru na inú adresu, ako je výdajné miesto, pričom o tejto skutočnosti kupujúceho vopred upozorní.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

Pri tovare, ktorý nie je na sklade a predobjednáva sa, na základe rezervácie vykonanej kupujúcim, predávajúci zaradí kupujúceho do poradovníka kupujúcich požadujúcich predmetný tovar. O samotnej dodávke predobjednaného tovaru bude predávajúci kupujúceho informovať a zároveň s ním dohodne aj podmienky dodania tovaru (jednotkovú cenu, množstvo tovaru, dátum a adresu dodania a pod.)

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v predávajúcim stanovenom čase, pokiaľ tovar nevykazuje zjavné vady. V prípade porušenia tejto povinnosti kupujúci zodpovedá predávajúcemu za skazu ním objednaného tovaru.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom čase, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Za záväzné potvrdenie sa považuje odoslanie objednávky kliknutím na funkciu „OBJEDNAŤ“ v internetovom obchode po tom, ako sa kupujúci oboznámil a súhlasil s VOP. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti a to spôsobom, ktorý je v súlade s HACCP a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi podmienky uskladnenia, prepravy a výdaja tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote uvedenej v tomto odseku. Najneskôr do 15 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na účet v banke určený kupujúcim.

Stornovanie potvrdenej objednávky je možné iba na základe dohody kupujúceho s predávajúcim.  

V prípade neprevzatia tovaru, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške kúpnej ceny tovaru a nákladov na jeho likvidáciu.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

7. Dátum spotreby

Dátum spotreby tovaru je uvedený na jeho obale, rovnako ako aj podmienky jeho skladovania.

8. Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov sú v samostatnom dokumente na linke TU.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

 

V Kuchyni dňa 22.4.2018